Ngororero: Abatuyemunkengeroz’umujyiwa Ngororerobishimiyekoimihandayatunganyijwe

Harihashizeiminsiabaturagebatuyemunkengeroz’umujyiwaNgororerokimwen’abandibatuyemumirengeahakasweimihandaihuzaimidugudubinubirakoimihandabakoreshejweitarinyabagendwakandibaratakajeubutakan’imyakandetsen’imbaragabatanzemumigandakuberaiyomihanda.

Kuriubu, ibyishimonibyosekuberakoimwemuriiyomihandayamazegutunganywacyanecyaneaharihakeneweamatemedorekomuriakokarereusangaimihandaifiteamatememenshikuberaimisozigaherereye mo.

MurwanashyakaTheophilewomumurengewaNgororeroavugakokubaiyimihandayarakozwebizatumabatekerezaibindibikorwaby’iteramberebakorabifashishijeiyomihandandetse no kugenderanabikaborohera.

m_01

UkoimwemumihandayomumujyiwaNgororeroyariimazeigiheigaragara

Kimwemubyadindijeiyigahundankukotubikeshaibirobishinzweibikorwaremezongoniukutabonaibitibyogukoreshaamatemendetsekuyakoranabyobikababisabaabantubabizikukobirenzeimbaragaz’abaturagebihangiyeiyomihanda, ubuubushobozibukababugendabuboneka.

Gusaabaturagenabobarasabwakwitakuriiyomihandakugirangoitazangirika.Kubaimihandayo mu mujyiwaNgororeroyaratunganyijweby’umwiharikongobishoboragutumagahundayokugurishaibibanza 50 muriuwomujyimurwegorwogutegurainyubakozijyanyen’igiheyitabirwa.

Leave a Reply

Copyright © 2012 , All Rights Reserved

Designed by Web Directory. Thanks to Free Wordpress Themes